ELEKTROENERGETIKA


Zo skúsenosti vieme, že elektrická energia (hovorovo "elektrina" ) nám prostredníctvom dômyselných elektrických spotrebičov slúži vo všetkých oblastiach života. Dôležitosť tohto faktu si obvykle uvedomíme až pri poruchách v elektrických sieťach dodávateľa elektrickej energie alebo pri zapôsobení ističa, či poistky. Zriedkavé výpadky napájania elektrickou energiou nám aj touto cestou pripomínajú, že spoľahlivé a kvalitné zásobovanie elektrickou energiou je výsledkom zložitej práce teoretikov i praktikov v oblasti elektroenergetiky.

Dnešná elektroenergetika je spojená s veľmi širokým okruhom teoretických i praktických problémov, ktoré súvisia s elektrickou energiou v rôznych oblastiach života ľudskej spoločnosti. Do elektroenergetiky teda patria najmä nasledujúce skupiny problémov:

 • Výroba elektrickej energie
 • Prenos elektrickej energie
 • Distribúcia elektrickej energie
 • Spotreba elektrickej energie
 • Prevádzka elektrizačnej sústav a dispečerské riadenie
 • Zabezpečenie a riadenie rozvoja elektroenergetiky
 • Ekonomizácia elektroenergetiky
 • Uplatnenie trvalo udržateľného rozvoja elektroenergetiky
 • Riešenie ergonomických problémov elektroenergetiky

Čo je elektroenergetika,
energetika a elektrizačná sústava ?

 • Energetika - Energetika je vedná disciplína, ktorej predmetom skúmania je zabezpečenie energie pre ľudstvo.
  Elektronergetika sa dotýka zabezpečenia iba elektrickej energie - je to teda užší pojem. Rovnako do energetiky patria napr. tepelná energetika (teplárenstvo), jadrová energetika, vodná energetika, slnečná energetika, veterná energetika a iné.
  Oba termíny sa často používajú aj na označenie sektorov hospodárstva.
 • Energetický systém - je iný názov pre energetickú sústavu.
 • Energetická sústava - je nadradený termín na označenie veľkého systému, ktorý pozostáva najmä z nasledujúcich prvkov: elektrizačná sústav, teplofikačná sústava, plynofikačná sústava, sústava zásobovania jadrovými palivami a sústava zásobovania kvapalnými palivami.
 • Elektronergetika - Elektroenergetika je vedná disciplína, ktorej predmetom skúmania je zabezpečenie elektrickej energie pre ľudstvo. Energetika sa dotýka zabezpečenia všetkých druhov energie - je to teda širší pojem. Oba termíny sa často používajú aj na označenie sektorov hospodárstva.
 • Elektrizačná sústava - je veľký systém pozostávajúci s navzájom prepojených elektrární, vedení, elektrických staníc, riadiacich centier. V širšom zmysle sem patria aj ľudia, ktorí spolupracujú s uvedenými technickými zariadeniami.
 • Elektroenergetická sústava - je iný názov pre elektrizačnú sústavu.
 • Elektronergetický systém - - je iný názov pre elektrizačnú sústavu.

Naše stránky o elektroenergetike sú súčasťou informačného projektu slovenskej vedeckej komunity

www.veda.sk
Záujemcov o spoluprácu na tvorbe týchto stránok radi privítame na adrese
elektroved@post.sk

Elektroenergetika